Ligeret giver mere vold mod kvinder

Det siger rapporten, her er fejlene i unders??gelsen. Bragt i Jyllandsposten 17. marts 2014.

Der er kommet en ny EU-rapport om vold mod kvinder. If??lge rapporten er kvinder mindre udsatte for vold og overgreb i lande, som if??lge World Values Survey har en mere traditionel kultur, og i lande, hvor der er mindre fokus p?? kvinders rettigheder. Hvis det holder, kan kvinder i mange mellem??stlige lande gl??de sig over, at de er mindre udsatte for overgreb end danske kvinder.

Morten Kj??rum ??? som er ansvarlig for rapporten ??? mener ikke, at der er kulturelle forskelle, som g??r, at kvinder i lande med mere traditionelle kulturer fortier overgreb. Det er i direkte modstrid med rapporten, som n??vner eksempler p?? store forskelle i ??benheden om vold og overgreb, og at de direkte kan v??re ??rsag til, at kvinder i nogle lande ikke fort??ller en interviewer om overgreb.

Ledende sp??rgsm??l

MK har udtalt, at der kun er stillet konkrete sp??rgsm??l. Der er ikke rigtigt. Nogle sp??rgsm??l d??kker brede kategorier, s?? det er usikkert, hvad den enkelte mener med sit svar. Hvis sp??rgsm??lene opfattes helt bogstaveligt, har de fleste danske for??ldre v??ret udsat for vold fra deres b??rn, f??r b??rnene fyldte fem ??r.

Sp??rgsm??lene er ledende. Deltagerne er ikke blevet spurgt, om de har v??ret udsat for forskellige typer vold og overgreb, men hvor ofte de har v??ret det. Sp??rgsm??lene l??gger alts?? op til, at det er normalt for kvinder at blive udsat for vold og overgreb.

I unders??gelsen er kvinder f??rst blevet spurgt om, hvor ofte de er blevet udsat for forskellige typer vold og overgreb, siden de var 15 ??r, og derefter hvor ofte de er blevet udsat for dem i det seneste ??r.

Fors??g har vist, at deltagerne s?? vil bruge deres svar p?? det f??rste sp??rgsm??l som reference, n??r de skal svare p?? det andet og gennemg??ende give et svar, som er v??sentligt h??jere end ellers.

MK fremh??ver, at rapporten er lavet i samarbejde med kvindeorganisationer p?? tv??rs af Europa. Den er alts?? p??virket af b??de holdningsm??ssige og ??konomiske interesser. Alene i Danmark betaler det offentlige hvert ??r et trecifret millionbel??b til krisecentre og oplysningskampagner.

Kvindeorganisationernes deltagelse svarer til, hvis Samsung og Apple er med til at lave en rapport, som viser, hvor stort behov b??rn har for smartphones.

MK n??vner, at det centrale er, at tallene er meget voldsomme. If??lge rapporten har 11 pct. af danske kvinder v??ret udsat for vold inden for det seneste ??r.

If??lge offerunders??gelserne, den mest anerkendte danske unders??gelse af vold, er det kun 1 pct., alts?? en tiendedel af tallet fra EU-rapporten. Det lader til, at fejlene i EU-rapporten giver et alt for h??jt resultat.