Seks principper for god undervisning

Det er principper jeg har udviklet og anvendte i en ??rr??kke, da jeg underviste datalogistuderende i skriftlig formidling.

Engageret og reflekterende underviser. Supercool. Undervisningsformen er kanon. Virkelig god undervisning. Fantastisk feedback p?? afleveringer, et skoleeksempel. Det er kommentarer fra nogle af mine studerende p?? et kursus jeg har k??rt i skriftlig formidling. Ofte bruger dataloger mere tid p?? at skrive planer og rapporter end p?? skrive kode, s?? det er et vigtigt omr??de. Hvis de f??lger tendensen fra en amerikansk unders??gelse - ganske vist af ingeni??rers arbejde - s?? bruger dataloger en st??rre del af deres arbejdstid p?? at skrive end kandidater i litteratur g??r. 

Nu kan man forst?? at dataloger kan skrive rapporter, kravspecifikationer og use cases. Jeg fik de studerende til at pr??ve deres gr??nser ved at skrive formidlende artikler og noveller som illustrerede brugen af informationsteknologi, og ved at bruge nogle ekstreme metoder til at forklare brugen af teknikken og de tekniske begreber. Metoder med navne som superkonkret,  maskesprog, tunnellen, flashback og striptease. De studerende tog det til sig, og jeg var i den sj??ldne situation at jeg skulle l??se og give tilbagemelding p?? nogle opgaver som jeg syntes var underholdende at l??se.

Billede af elever ved beskrivelseskursusEt ??r glippede deltagerbegr??nsningen, s?? jeg k??rte klasseundervisning med over fyrre deltagere. Alligevel var der en fantastisk stemning og fagligt var kurset en succes. Det eneste problem var en uge hvor jeg var fork??let og hvade h??s i stemmen. Lokalet var s?? lydt, at jeg m??tte bruge en fl??jte for at skaffe ??relyd n??r jeg skulle sige noget efter gruppearbejde. 

Jeg er en god underviser. Imidlertid er det nok mere afg??rende, at jeg har ramt nogle principper for god undervisning.  Nu kommer den saglige og kedelige del af min beretning.

Man skal lytte efter de studerende. Noget af det mest motiverende for studerende er, n??r de kan m??rke at underviseren faktisk interesserer sig for dem. Desuden er man hele tiden n??dt til at vide hvor de studerende er henne, for at man kan lave en undervisning som passer til dem. Derfor skal man give lov til afstikkere og til sp??rgsm??l som falder lidt udenfor selve det man selv har t??nkt sig at tale om. Det er ofte dem som fort??ller hvor undervisningen og de studerendes behov er p?? kant. Det kr??ver til geng??ld at man kender sit stof. Det er ikke nok at man blot kender det man selv har skrevet i noterne til sin undervisning.

Man skal undg?? social st??j som tager opm??rksomheden fra det der skal l??res. Studerende har lige som alle andre mennesker kun en begr??nset opm??rksomhed. De kan i v??rste fald opleve at selve situationen er s?? kr??vende, at de ikke har overskud til at l??re noget. Det kan ske hvis rammerne for undervisningen er uklare, hvis der k??rer diskussioner p?? kryds og tv??rs som det kan v??re sv??rt at f??lge med i, eller hvis de skal bruge tid p?? at finde hoved og hale n??r det underviseren siger, l??rebogens indhold, ??velser og hjemmeopgaver peger i hver deres retninger.

I mit kursus anvendte jeg et s??t noter som blev revideret hvert ??r, s?? hvert kapitel havde datoen for undervisningsgangen for oven, og hvor b??de teorien, ??velser og hjemmeopgaver stod sammen. F??rste kapitel forklarede principperne for undervisningen og hvordan hver undervisningsgang var opbygget. De studerende skulle kun bruge minimal opm??rksomhed p?? at finde ud af hvad de skulle lave hvorn??r. Jeg var n??dt til at have principiel m??depligt, og jeg indf??rte et system med at en studerende skulle aflevere en afl??sningsopgave - eller afladsopgave som nogen studerende kaldte det - hvis han eller hun ikke var til undervisningen. S?? undgik vi diskussioner, og der var ingen studerende som skulle spekulere p??, om de kunne f?? fri hvis de havde brug for det.

Man skal ikke bruge tid p?? at fort??lle noget som de studerende lige s?? godt kan l??se. Unders??gelser viser at forel??sninger er s?? ineffektive, at de d??rligt kan betragtes som undervisning, men mere som noget man laver i stedet for undervisning. I bedste fald som god og motiverende underholdning. Til geng??ld kan studerende l??se i deres eget tempo, de kan koncentrere sig om indholdet og bruge den tid de ??nsker p?? at t??nke over det. Samtidig har jeg opdaget at man f??r for??ret en masse tid til at svare p?? sp??rgsm??l, diskutere og arbejde med indholdet, n??r man lader v??re med at holde forel??sning.

Man skal ikke spilde tid p?? noget som de studerende allerede ved. De studerende har lige s?? travlt som en selv, og det er ekstremt sl??vende n??r de skal lytte til noget som de allerede kender. N??r studerende l??ser selv, kan de g?? hurtigt hen over det de allerede ved. Det kan de ikke, n??r man holder en forel??sning. I min undervisning brugte jeg mest tid p?? at de studerende lavede ??velser, og p?? at vi diskuterede resultaterne af dem og af hjemmeopgaverne. Vi ville s?? helt naturligt snakke om de emner og problemer som var kommet op, og som ikke var d??kket af noterne, s?? det meste af tiden blev brugt p?? noget som de studerende ikke allerede vidste. Ofte endda p?? sp??rgsm??l som underviseren - jeg - heller ikke havde overvejet, f??r de kom op.

Man skal give studerende mulighed for at tr??ne flere gange og give ordentligt feedback hver gang. Indl??ring betyder at man skal konstruere en forst??else af sin viden og l??re at bruge den. Det kan kun ske gradvist, hvor forst??else gradvist bliver rettet og forbedret. Det kr??ver at de studerende f??r mulighed for at bruge den flere gange, og at de mellem hver gang f??r en feedback som de kan bruge til at g??re deres indsats bedre. I kurset var en v??sentlig del hurtige opgaver i selve undervisningen. Der var for lidt tid til at lave dem perfekte, s?? det var forst??eligt at der gerne m??tte v??re fejl. N??r de opgaver var lavet, var det n??ste trin hjemmeopgaver som ogs?? fik nogle ordentlige kommentarer, og endelig kunne de studerende lave et tredje fors??g til eksamen.

Man skal have lyst til at undervise. Hvis man ikke selv kan lide at undervise i et emne, kan man ikke overbevise de studerende om at det er interessant. Det kan lyde som om det s?? er kedeligt anden eller tredje gang man skal gennem samme stof. Bare ikke n??r man husker at lytte efter de studerende. S?? skal de nok s??rge for at hver undervisningsgang er forskellig.