Den behagelige sandhed om danske m??nd og udenlandske kvinder

Bragt i foreningen ??gteskab Uden Gr??nsers nyhedsbrev nr. 38, 7. januar 2007 (underoverskrifterne er dog kun i denne udgave).

Medierne har med mellemrum skrevet om danske m??nds vold mod deres udenlandske ??gtef??ller, s?? jeg efterh??nden selv troede at danske m??nd som var gift med udenlandske kvinder var specielt voldelige. Derfor blev jeg helt overrasket, da jeg opdagede, at de to rapporter som skal belyse problemet, begge tyder p?? at det ikke har noget s??rligt p?? sig.

Oplysninger fra krisecentrene tyder ikke p?? at danske m??nd som er gift med udenlandske kvinder er specielt voldelige

I 2004 udsendte Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre (LOKK) en rapport som skulle dokumentere indf??dte danske m??nds vold mod deres udenlandske ??gtef??ller. I f??lge rapporten havde kvindecentrene i perioden 1999-2002 i gennemsnit "huset 250 udenlandske kvinder gift med m??nd af dansk herkomst." Rapporten tilf??jer at det "svarer til 33 % af alle udenlandske kvinder p?? krisecenter." Det sidste tal er ofte blevet citeret i pressen. Imidlertid bruger rapporten nogle meget brede kategorier, s?? en gr??nlandsk kvinde som bliver mishandlet af sin gr??nlandske mand er regnet med som en udenlandsk kvinde som bliver mishandlet af sin danske mand.

Mens selve rapporten omtaler m??nd af dansk herkomst indf??dte danske m??nd viser dens bilag at dens tal faktisk d??kker over samtlige udenlandske kvinder som er gift med m??nd med dansk statsborgerskab, alts?? en v??sentligt st??rre gruppe. Rapporten giver indtryk af at udenlandske kvinder som er gift med danske m??nd er specielt udsatte for vold. Det kan man imidlertid kun slutte noget om n??r man sammenligner tallene for udenlandske kvinder som fik hj??lp i krisecentrene med tallene for udenlandske kvinder som blev gift med danske m??nd.

Jeg har analyseret tallene i rapportens bilag. I perioden fra 1999 til 2002 fik i gennemsnit 2023 kvinder hvert ??r hj??lp i kvindecentrene, og af dem var i gennemsnit 787 f??dt udenfor Danmark. I perioden var der i gennemsnit 43 kvinder fra Filippinerne, Rusland og Thailand som fik hj??lp. Det er lande hvor langt den overvejende del af ??gtef??llesammenf??ringer skyldes ??gteskaber mellem danske m??nd og udenlandske kvinder. Tallet svarer til 3,5 procent af de danske kvinder som fik assistance i krisecentrene. Det skal sammenlignes med at antallet af ??gteskaber mellem kvinder fra de samme lande og ??gtef??ller i Danmark svarede til 2,0 procent af ??gteskaberne i Danmark.

I forhold til en dansk kvinde viser tallene at det er 1,8 gange s?? sandsynligt at en udenlandsk kvinde f??r hj??lp i et krisecenter. Det skal imidlertid tages med i betragtning at de fleste kvinder som er udsat for vold ikke f??r hj??lp i et krisecenter, og at danske kvinder langt oftere kan flytte hen til familie eller venner i stedet for at ops??ge et krisecenter hvis de har problemer i deres ??gteskab.

Til geng??ld har kravet om opholdstilladelse n??ppe p??virket antallet af udenlandske kvinder som henvendte sig i krisecentre i perioden. I det meste af den periode rapporten d??kker fik udenlandske kvinder n??rmest automatisk fast opholdstilladelse efter tre ??r. Derfor kan vi regne med at kravet om opholdstilladelse kun p??virker hvorn??r en udenlandsk kvinde henvender sig, ikke det totale antal som henvender sig. Jeg har valgt at bruge antallet af ??gteskaber og ??gtef??llesammenf??ringer for det foreg??ende ??r som grundlag for min sammenligning. LOKKs rapport viser at en hel del af de udenlandske kvinder henvendte sig allerede f??r de havde f??et fast opholdstilladelse Det er ogs?? sandsynligt at de fleste danske kvinder henvender sig inden for f?? ??r efter at de er havnet i et voldeligt ??gteskab. Samtidig er det vanskeligt at lave en p??lidelig sammenligning baseret p?? det samlede antal danske og udenlandske kvinder som bor i Danmark. Den kr??ver at man ved hvor mange kvinder af de forskellige nationaliteter der bor i Danmark, hvor mange af dem der er enlige, deres aldersfordeling og sammenh??ngen mellem alder og risikoen for at blive udsat for vold.

LOKKs rapport beskriver en r??kke tilf??lde hvor udenlandske kvinder har v??ret udsat for vold. De tilf??lde kan imidlertid h??jst dokumentere at et antal udenlandske kvinder har v??ret udsat for vold, ikke at udenlandske kvinder er mere udsatte for vold end danske kvinder. Det kr??ver at man har tilsvarende beretninger om vold mod danske kvinder som man kan sammenligne med. Desuden g??r rapportens forfattere selv opm??rksom p?? at beskrivelserne af de enkelte tilf??lde kan v??re up??lidelige, mens de tilsyneladende mener at man kan stole p?? tallene i bilaget til rapporten.

Drabstallenene tyder ikke p?? at danske m??nd som er gift med udenlandske kvinder er specielt voldelige

En anden kilde til oplysninger om m??nds vold er antallet af drab som beg??s. Drab er en forbrydelse som altid bliver efterforsket hvor der er mistanke, og hvor opklaringsprocenten er h??j. Drabstallene tyder p?? at krisecentrenes tal v??sentligt overvurderer den risiko for vold som udenlandske kvinder er udsat for. I perioden fra begyndelsen af 2001 til udgangen af 2005 blev i alt 86 voksne kvinder dr??bt i Danmark. Heraf blev 43 dr??bt af deres ??gtef??lle eller partner. Samtidig tyder politiets og den dav??rende Udl??ndingestyrelses tal sammen p?? at h??jst elleve af det samlede antal kvinder som blev dr??bt var f??dt i udlandet, svarende til sytten procent af det antal kvinder f??dt i Danmark som blev dr??bt. Det betyder ogs?? at h??jst 33 procent af de kvinder som blev dr??bt af deres partner kunne v??re udenlandske. Til sammenligning viser krisecentrenes tal at antallet af kvinder f??dt i udlandet som f??r hj??lp svarer til 64 procent af antallet af danske kvinder, eller forholdsvis to til fire gange s?? mange som drabstallene viser.

Drabstallene tyder heller ikke p?? at danske m??nd som er gift med udenlandske kvinder er mere voldelige end danske m??nd generelt. Hvis danske m??nd som er gift med udenlandske kvinder ikke er mere voldelige end danske m??nd generelt, kan vi rent statistisk forvente at fra nul til tre udenlandske kvinder i perioden blev dr??bt af deres danske m??nd. Imidlertid har jeg ikke kunne finde omtale af et eneste tilf??lde hvor en dansk mand har dr??bt sin udenlandske ??gtef??lle, og drabstallene tyder p?? at det er yderst usandsynligt at der har v??ret mere end tre tilf??lde hvor det er sket.

Danske m??nd som gifter sig med udenlandske kvinder ligner andre danske m??nd.

 

Tallene tyder p?? at danske m??nd som er gift med udenlandske kvinder i al almindelighed er lige s?? fredelige som andre danske m??nd. Det er delvis bekr??ftet af Steen Baag??e Nielsen og Thomas Gitz-Johansen fra Roskilde Universitet som i 2006 lavede den f??rste videnskabelige rapport om vold i ??gteskaber mellem danske m??nd og udenlandske kvinder. De skriver at de m??dte mange velfungerende ??gtepar, og at de p?? et tidspunkt var bange for at de ikke kunne finde nok materiale til at gennemf??re deres studie af konflikter og vold i ??gteskaber mellem danske m??nd og udenlandske kvinder. De beskriver ingen tilf??lde af sadistisk vold, men derimod nogle tilf??lde hvor sociale og ??konomiske problemer f??rer til konflikter som ender med vold, og deres rapport tyder p?? at danske m??nds motiver for at gifte sig med en udenlandsk kvinde ikke er v??sentligt forskellige fra deres motiver for at gifte sig med en dansk kvinde.

Det passer med at danske m??nd ??benbart foretr??kker voksne udenlandske kvinder. I f??lge den dav??rende Udl??ndingestyrelses tal var gennemsnitsalderen for kvinder der kom fra Rusland og Thailand i 2001 over tredive ??r, og 84 procent af kvinderne var fyldt 24 ??r. Endelig tyder en unders??gelse lavet af socialantropolog Sine Plambech p?? at udenlandske kvinder som er gift med danske m??nd generelt lever i ??gteskaber som ikke er v??sentligt forskellige fra dem danske kvinder lever i.

Fordommene om de voldelige danske m??nd skader udenlandske kvinder

Det er sandsynligt at udenlandske kvinder som er gift med danske m??nd i Danmark generelt er mindre udsatte for vold end kvinder er i deres hjemlande. I hvert fald tyder de tilg??ngelige oplysninger p?? at kvinder i Filippinerne, Rusland og Thailand v??sentligt oftere end i Danmark er udsat for vold p?? grund af traditioner eller sociale problemer. Derfor skal man ikke advare udenlandske kvinder mod at s??ge ??gteskab med en dansk mand, hvis man vil hj??lpe dem til at undg?? et voldeligt ??gteskab. Man skal i stedet hj??lpe dem med at f?? et ??gteskab i Danmark til at fungere.

Hvad der st??r tilbage er, at nogle feminister og ligestillingsfork??mpere ikke kan lide at danske m??nd gifter sig med udenlandske kvinder. I f??lge Steen Baag??e Nielsen og Thomas Gitz-Johansen kan danske m??nds ??gteskaber med udenlandske kvinder opfattes som et udslag af manglende vilje til ligestilling, hvad der f??rer til en d??monisering af danske m??nd som gifter sig med udenlandske kvinder. Et eksempel er et krisecenter som skriver p?? deres hjemmeside at danske m??nd gifter sig med udenlandske kvinder fordi de "??nsker at anskaffe sig en gratis hushj??lp og sexpartner (en husslave)".

Imidlertid har det konsekvenser, n??r mange fortsat tror at udenlandske kvinder som er gift med danske m??nd ofte er udsatte for vold. Det kan betyde at udenlandske kvinder bliver respekteret mindre p?? en arbejdsplads eller til m??der i deres b??rns skoler og b??rnehaver. Det er ogs?? sv??rere at f?? myndighederne til at lempe kravene for at give voldsramte kvinder opholdstilladelse, n??r det almindelige indtryk er at antallet er meget stort. Endelig kan fordommene om de voldelige danske m??nd blive et argument for en stram lovgivning. Tilh??ngerne af en stram udl??ndingepolitik kan n??sten tro at de hj??lper en udenlandsk kvinde, n??r de forhindrer, at hun kan leve sammen med den danske mand hun har giftet sig med.